Godt råd

Mange bedrifter må gjøre tiltak mot ekstremvær

Over 4 av 10 bedriftsledere som eier egne bygg sier at de må gjøre tiltak for å unngå skader på bygningen som følge av våtere og villere vær.

Det er bedriftsledere på Vestlandet som er mest bekymret for konsekvensene av endret klima. De frykter skader og oppgir at de må gjøre forebyggende tiltak. Enkelte vurderer til og med å flytte virksomheten.

– Næringslivet må forholde seg til en ny virkelighet der klimaendringer forårsaker hyppigere ekstremværhendelser og naturkatastrofer. Dette må ledere i store og små bedrifter over hele landet forholde seg til allerede i dag.

1 av 4 bedriftsledere har opplevd å få skader på bygning, lagerbeholdning eller omkringliggende infrastruktur som følge av endret klima og fuktigere vær. Det er flest bedrifter i Trøndelag og Nord-Norge som oppgir dette.


Behov for økt kunnskap om klimatilpasning

– Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, forstå konsekvensene og å iverksette tiltak, enten for å forebygge skader eller utnytte muligheter endringene kan medføre, sier Grotmoll.

I undersøkelsen oppgir 45 prosent av bedriftslederne at de ikke vet om de må gjøre tiltak. I bedrifter med under 10 ansatte er andelen som ikke vet over 50 prosent.

Samtidig sier 7 av 10 bedriftsledere at de har god oversikt over egen klimarisiko. 6 av 10 mener de er godt kjent med hvordan de skal håndtere og redusere egen klimarisiko.

– Disse litt motstridende svarene kan tyde på at det behov for økt kunnskap og veiledning, både om klimarisiko og faktiske klimatilpasningstiltak. Har du oversikt over egen klimarisiko, bør du også vite om det trengs å gjøres tiltak. Det ser ikke ut til at det er tilfelle, sier Grotmoll.

Næringslivet må forholde seg til en ny virkelighet der klimaendringer forårsaker hyppigere ekstremværhendelser og naturkatastrofer.


Fakta om klimarisiko

Det er flere former for klimarisiko.

  • Fysisk risiko handler om kostnader knyttet til fysiske skader som følge av klimaendringer.
  • Overgangsrisiko er økonomisk risiko knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet.
  • Ansvarsrisiko handler om erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel på dette, som på en eller annen måte kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer.

Hovedfunn fra undersøkelsen

  • Over 4 av 10 (42%) bedriftsledere oppgir at de må gjøre tiltak for å unngå vannskader og andre skader grunnet endret klima og fuktigere vær – som mer nedbør. Det er flest bedrifter på Vestlandet som oppgir dette, 50 prosent.
  • Nær 1 av 4 (23%) bedriftsledere har opplevd å få skader på bygning, lagerbeholdning eller omkringliggende infrastruktur grunnet endret klima og fuktigere vær. Det er flest bedrifter i Trøndelag og Nord-Norge som oppgir dette, 28 prosent.
  • 17 prosent oppgir at de frykter skader på bygningsmasse og infrastruktur grunnet endret klima og fuktigere vær.Det er bedrifter på Vestlandet som i størst grad oppgir dette, 27 prosent.
  • Få bedriftsledere vurderer å flytte virksomhetens bygninger og lokaler, grunnet endret klima og fuktig vær – 3 prosent oppgir dette. Også her er det bedriftslederne i Vestlandet som skiller seg ut, 7 prosent oppgir at de vurderer å flytte virksomhetens bygninger og lokaler.
  • Hele 45 prosent oppgir at de ikke vet om de må gjøre tiltak grunnet endret klima og fuktigere. Over 50 prosent av bedriftsledere i bedrifter med under 10 ansatte oppgir dette.

    Samtidig oppgir hele 7 av 10 bedriftsledere (og 73 prosent av bedriftsledere med under 10 ansatte) at de har god oversikt over egen klimarisiko. I tillegg oppgir 6 av 10 bedriftsledere at de er godt kjent med hvordan de skal håndtere og redusere egen klimarisiko.