Godt råd

Det haster med tiltak for å ivareta barn i lavinntektsfamilier

Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Redd Barna har nå oversendt et brev til norske myndigheter med klare oppfordringer til tiltak for å ivareta fattige familier/lavinntektsfamilier.

Frelsesarmeen ser foreldre med barn stå i kø ved sine matutdelinger. Nå står Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Redd Barna samlet for å sikre ivaretakelse av barn i lavinntektsfamilier.

– Gjennom vårt arbeid er Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Redd Barna tett på barn og familier med dårlig råd. Det er bra at vi har strenge korona-tiltak for å begrense spredningen av korona-viruset, men samtidig frykter vi også konsekvensene for familier og barn i lavinntektsfamilier. Vi kjenner nå på et ansvar om å kommunisere de bekymringer og utfordringer vi ser at rammer/kan ramme fattige familier/lavinntektsfamilier, sier Elin Herikstad, seksjonssjef for velferd og utvikling i Frelsesarmeen. 

Over 11% av barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Vi vet samtidig at mange lever i midlertidig og skjult fattigdom. Disse familiene lever allerede i et kontinuerlig stress, preget av økonomisk bekymring og ressursknapphet knyttet til både materielle goder, bolig og nettverk. Dette forsterkes ofte av at familiene har mange barn, at mor eller far er aleneforsørger, eller at tilknytningen til arbeidslivet er svak – eller kombinasjon av alle disse faktorene. 

– Vi er svært bekymret for totaliteten, og det er risiko for et enda større utenforskap for disse familiene. Vi ber om at det settes inn spesifikke tiltak for å motvirke dette, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

– Vi mener det er særlig viktig at Nav nå må prioritere barnefamilier, og at det må sørges for at alle familier har tilgang til internett og digitale verktøy, forteller Kåre Dag Mangersned, seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon.

– Kirkens Bymisjon vet hvor marginal situasjonen er for disse barna fra før. Det er nå avgjørende at disse familiene blir sikret muligheten til  å forsørge sine barn. Det handler om mat, klær og skolegang, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.


Utfordringer og tiltak som vi krever:

Spesielt bekymringsfullt er kapasiteten hos Nav. Vi er bekymret for at Nav ikke følger raskt nok opp lavinntektsfamilier/fattige familier – det er allerede nå lange behandlingstider og køer for å behandle saker. Dette fører til at familiene ikke får penger, som fører til et høyt stressnivå hos de voksne – vi vet at foreldrene gjør det beste de kan, men med ingen eller svært forsinkede midler så vil dette gå ut over prekære behov som husleie og tilstrekkelig matforsyning. Dette er en gruppe som allerede har det tøft, nå frykter vi en altfor stor usikkerhet og uforutsigbarhet for disse familiene!

Det må settes av midler til et eget team hos Nav som skal prioritere barnefamilier. Dette teamet må ha et tydelig barnefokus og sørge for at barnefamilier får en rask behandling av sine saker.

I tillegg vet vi at mange ikke har midler/tilgang på digitale verktøy.
 Med hjemmeskole og isolasjon, er det viktig å søre for digitale verktøy for skole og sosialt fellesskap for barna!

– Det haster med å sette i gang disse tiltakene. Vi har en rekke oppfordringer til myndighetene i denne tiden, og vi håper at vi sammen kan ta utfordringene på alvor som nå rammer fattige familier/lavinntektsfamilier, understreker de tre organisasjonene.